อยุธยา – วันเดียวก็เที่ยวได้

 กิจกรรมห้ามพลาด

 • นั่งกระเช้าข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
 • รับพรจากพระสงฆ์ รับสายสิญจน์ รับการพรมน้ำมนต์
 • ไหว้ศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมากและให้อาหารปลา
 • ไหว้พระพุทธชัยมงคลในพระอุโบสถ
 • ไหว้พระนอนที่วิหารพระพุทธไสยาสน์
 • ขึ้นไปไหว้พระรอบๆ พระเจดีย์ชัยมงคล
 • ชมตลาดหลวงปู่ทวด

 

รายละเอียดกิจกรรม

08:00 น.  เจอกันที่จุดนัดพบอาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ออกเดินทางจากกรุงเทพฯไปยังอยุธยา

09:00 – 09:40 น.วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร เป็นอีกวัดหนึ่งที่มีประวัติและศิลปกรรมที่น่าสนใจไม่น้อยเลย ที่ตั้งอยู่ใกล้ๆกับพระราชวังบางปะอินโดยที่เราต้องนั่งกระเช้าข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปฝั่งวัดกุฏิที่เรียงรายกันอยู่ริมรั้วเป็นตึกสไตล์ยุโรปสีชมพูอ่อนและอาคารอื่นๆที่เป็นพิพิธภัณฑ์ก็ตกแต่งแบบเดียวกันสิ่งที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือพระอุโบสถหรือว่าโบสถ์ที่มองภายนอกจะต้องนึกว่าโบสถ์คริสต์ เพราะใช้สถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่นิยมไว้สร้างมหาวิหารในยุโรป วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหารก็เป็นอีกสถานที่ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากยุโรป ด้วยการที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดฯให้สร้างวัดใกล้ๆ พระราชวังบางปะอินเป็นศิลปะแบบโกธิค เลียนแบบโบสถ์คริสต์ ในพ.ศ. 2419

10:00 – 10:45 น. วัดพนัญเชิงวรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่และสำคัญวัดหนึ่งของอยุธยา มีชื่อเสียงโดยเฉพาะพระพุทธไตรรัตนนายกหรือหลวงพ่อโตหรือเจ้าพ่อซำปอกงที่พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวจีนต่างให้ความเคารพนับถือมาช้านาน เมื่อมายังวัดแห่งนี้จะพบเจอผู้คนจำนวนมากที่ไหลเวียนมานมัสการหลวงพ่อโตกันอย่างเนืองแน่น รับพรจากพระสงฆ์ รับสายสิญจน์ รับการพรมน้ำมนต์ ไหว้ศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก และให้อาหารปลาบริเวณท่าน้ำเป็นการทำทาน

11:00-11:40 น. วัดใหญ่ชัยมงคล ถือว่าเป็นวัดมีความสำคัญทางประวัติศาตร์สุดและเป็นวัดที่นักท่องเที่ยวนิยมมามากที่สุดวัดหนึ่ง จุดสนใจของวัดใหญ่ชัยมงคลนี้คือเรื่องราวทางประวัติศาตร์ในสมัยกรุงศรีอยุธยารวมไปถึงสถาปัตยกรรม ชมเจดีย์ที่สูงที่สุดในอยุธยา ไหว้พระพุทธชัยมงคลในพระอุโบสถ ไหว้พระนอนที่วิหารพระพุทธไสยาสน์ ขึ้นไปไหว้พระรอบๆ พระเจดีย์ชัยมงคล และด้านหลังวัดมีตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ให้ผู้นับถือศรัทธาเข้ามากราบไหว้

12:10-14:30 น. พุทธอุทยานมหาราช หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ นำท่ามายังพุทธอุทยานมหาราช หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ตั้งอยู่บนเนื่อที่ 200 ไร่และได้สร้างรูปเหมือนสมเด็จหลวงพ่อทวด เหยียบน้าทะเลจืด ขนาดหน้าตักกว้าง 24 เมตร ความสูงรวมฐาน 51 เมตร จากนั้นเชิญท่าน ชมตลาดหลวงปู่ทวด อยุธยา หนึ่งในตลาดต้องชม ที่คุณต้องไม่พลาด สำหรับใครที่ชอบ ทานอาหารไทย รวมทั้งขนมไทย ขนมพื้นบ้าน และอีกสารพัดเมนูที่ขนกันมาเพียบ คงต้องถูกใจแน่นอน เพราะของกินหลากหลาย ทั้งอร่อย และราคาไม่แพง พร้อมทานอาหารกลางวันตามอัทธยาศัย (ค่าอาหารกลางวันไม่รวมอยู่ในรายการ)

15:00 น. เดินทางกลับกรุงเทพ

16:30 น. กลับถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการ

ราคาต่อท่าน     
ผู้ใหญ่ 269 บาท
เด็ก 4-12 ปี 139 บาท

 

หมายเหตุ ราคานี้สำหรับจำนวนผู้โดยสาร 30 ท่านเท่านั้น หากจำนวนผู้โดยสารไม่ครบตามจำนวน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกทัวร์ หรือเปลี่ยนแปลงราคาโดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวน

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่ายานพาหนะ ตามที่ระบุในรายการ เป็นรถบัส 30 ที่นั่ง
 • กิจกรรมตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯที่คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

 

อัตราค่าบริการ : โดยรถตู้จำนวน 6 – 9 ที่นั่ง สำหรับท่านที่ไม่ต้องการไปกรุ๊ปใหญ่

ราคาต่อท่าน
ผู้ใหญ่ 439 บาท
เด็ก 4-12 ปี 219 บาท

 

หมายเหตุ ราคานี้สำหรับจำนวนผู้โดยสาร 9 ท่านเท่านั้น หากจำนวนผู้โดยสารไม่ครบตามจำนวน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกทัวร์ หรือเปลี่ยนแปลงราคาโดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวน

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่ายานพาหนะ ตามที่ระบุในรายการ เป็นรถ ตู้ 9 ที่นั่ง
 • กิจกรรมตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯที่คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
Wat Yai Chaimomhkol

Wat Yai Chaimomhkol

Wat Niwet Thamaprawat

Wat Niwet Thamaprawat