1วัน นครศรีฯ – วัดเจดีย์ไอ้ไข่ – ทะเลสิชล

รายละเอียดกิจกรรม

เช้า-สาย

ต้อนรับลูกค้า ตามไฟล์ทบินของท่าน ณ สนามบินนครศรีธรรมราช บริการอาหารว่างเป็นแซนวิส หรือขนมท้องถิ่นพร้อมน้าดื่ม จากนั้นนำท่านสู่ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ท้าจิตใจให้สงบและร่วม ท้าบุญตามศรัทธา และขอพรพระแอดใบหน้ายิ มแย้มมีเมตตา เป็นที่เคารพ ศรัทธาของผู้คนมากมาย

จากนั้นนำท่านสักการะ ศาลหลักเมือง ที่ตังประดิษฐ์สถานคู่บ้านคู่เมืองนครศรีธรรมราชเป็นเวลายาวนาน

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ลูกค้าสั่งและช้าระเอง (ร้านอาหารแนะน้า : ร้านโกปี๊ หรือ ขนมจีนเมืองคอน)

บ่าย ออกเดินทางไปอ้าเภอสิชล เพื่อสักการะขอพร วัดเจดีย์ ไอ้ไข่ หรือ ตาไข่ ที่ขึนชื่อเรื่องการขอได้ไหว้รับ (ยกเว้นเรื่องความรัก) จากนั้นนำท่านชม หาดสิชล ชายหาดที่มีน้าทะเลใสๆ หาดทรายขาว พร้อมโค้งอ้าวสุดสวย ที่ส้าคัญสงบเงียบ นำท่านนั่งเล่นดื่มกาแฟ ณ Blue surf cafe คาเฟ่เด็ดสุดฮิตส้าหรับสายทะเล นั่งจิบกาแฟดูวิวปล่อยตัวปล่อยใจไปกับทะเล ส่งท่าน ณ สนามบินนครศรีธรรมราช หรือส่งที่ โรงแรมที่พัก

เย็น เดินทางถึง สนามบินนครศรีธรรมราช ส่งลูกค้า ตามไฟล์ทบินโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

 

อัตราค่าบริการ 01 ตุลาคม 2563 – 31 ตุลาคม 2564

 • ลูกค้า 1 ท่าน ใช้รถยนต์ลีมูซีน 3,000 บาท
 • ลูกค้า 2-3 ท่าน ใช้รถยนต์ลีมูซีน 1,420 บาท
 • ลูกค้า 4-5 ท่าน ใช้รถตู้ VIP ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง 1,000 บาท
 • ลูกค้า 6-7 ท่าน ใช้รถตู้ VIP ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง 750 บาท
 • ลูกค้า 8-9 ท่าน ใช้รถตู้ VIP ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง 650 บาท

 

 

 อัตราค่าบริการนี้รวม

 • รถบริการรถนำเที่ยวตามเส้นทางที่ระบุ
 • น้ำดื่ม+อาหารว่าง
 • ประกันอุบัติเหตุ*ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน
 • ค่าโรงแรมที่พัก
 • ค่าอาหารมื้ออื่นๆที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรม
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรม
 • มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่ทางบริษัท
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 

ติดต่อเราได้ที่ 027827000 หรือ sales@th.diethelmtravel.com